Όροι συμμετοχής

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :

«ΜΕ 30€ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΑΛΠΑΡΕΙΣ ΓΙΑ ΑΙΓΑΙΟ»

Η ελληνική εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών REVOIL Α.Ε.Ε.Π. (εφεξής καλουμένη «REVOIL» ή/και Διοργανώτρια εταιρεία), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του νεοδημιουργηθέντα ιστοτόπου (website) της: www.diagonismosrevoil.gr διαγωνισμό με τίτλο «ΜΕ 30€ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΑΛΠΑΡΕΙΣ ΓΙΑ ΑΙΓΑΙΟ». Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών του Διαγωνισμού.

Οι παρόντες όροι θα βρίσκονται αναρτημένοι στην άνω σελίδα της REVOIL στο www.diagonismosrevoil.gr καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω.

Η REVOIL διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζει τα Δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών, με αντίστοιχη τροποποίηση του αριθμού των τελικών νικητών, καθώς και να ακυρώσει το Διαγωνισμό. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στη σελίδα της REVOIL στο www.diagonismosrevoil.gr. Η REVOIL δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση ή εκ της ακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΟΡΟΙ:

 1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί για δέκα (10) εβδομάδες ήτοι κατά το χρονικό διάστημα από 18 Μαϊου και ώρα 17:00 έως 27 Ιουλίου και ώρα 17:00 (εφεξής η «Ισχύς του Διαγωνισμού»).

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, ηλικίας 18 ετών και άνω, κατά το χρόνο συμμετοχής στο Διαγωνισμό, που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

 1. Εξαιρούνται της συμμετοχής οι εργαζόμενοι στην εταιρεία REVOIL και της εταιρείας με την επωνυμία «BLUE STAR FERRIES Ν.Α.Ε.» καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών.

 1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο και δη στη σελίδα της REVOIL στο www.diagonismosrevoil.gr με δικά τους μέσα. Η REVOIL δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του www.diagonismosrevoil.gr επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server). Η REVOIL δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ της άνω αιτίας. Οι συμμετέχοντες δε δηλώνουν και εγγυώνται ρητά ότι έχουν λάβει γνώση και έχουν αποδεχθεί πλήρως, ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους εγγραφής και εντεύθεν συμμετοχής στον διαγωνισμό «ΜΕ 30€ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΑΛΠΑΡΕΙΣ ΓΙΑ ΑΙΓΑΙΟ» και της σελίδας της REVOIL www.diagonismosrevoil.gr) και συνακόλουθα παραιτούνται κάθε αξίωσής τους έναντι της REVOIL. Εξυπακούεται, δε, ότι η REVOIL δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση τυχόν βλάβης που θα προκύψει στη σελίδα της REVOIL με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού.

 1. Για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων θα πρέπει να εφοδιαστεί με καύσιμα αξίας από τριάντα ευρώ (30 €) και άνω από τα συνεργαζόμενα με την εταιρεία πρατήρια υγρών καυσίμων που ανήκουν στο δίκτυο της REVOIL και τα οποία διαθέτουν αναρτημένα σήματα αυτής και να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: Θα πρέπει να συνδεθεί στην σελίδα της REVOIL στο www.diagonismosrevoil.gr όπου αφού θα συμπληρώσει το «Ονοματεπώνυμο», το «email» και το «τηλέφωνο επικοινωνίας» του, θα ανεβάσει ως επισυναπτόμενο αρχείο στο σχετικό link την φωτογραφία του νομίμου παραστατικού (απόδειξης) καυσίμων αξίας των τριάντα (30 €) ευρώ και άνω. Ο κάθε συμμετέχων με την ανάρτηση του σχετικού παραστατικού στο ως άνω σχετικό link αποκτά το δικαίωμα συμμετοχής στην εβδομαδιαία κλήρωση. Ο κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος στην εβδομαδιαία κλήρωση παραπάνω από μία φορές αρκεί να επισυνάπτει κάθε φορά διαφορετικά νόμιμα παραστατικά αγοράς καυσίμων έκαστο ποσού από τριάντα ευρώ (30 €) και άνω.

 1. Κάθε βδομάδα, ήτοι την ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30, θα διενεργείται η κλήρωση από την οποία θα αναδεικνύονται τέσσερις (4) τυχεροί νικητές. Οι τέσσερις (4) νικητές που θα αναδειχθούν κατά τα ανωτέρω θα λάβουν έκαστος το εξής δώρο: μία επιστολή της Blue Star Ferries η οποία θα αντιστοιχεί σε εισιτήρια δύο ατόμων με επιστροφή για κάποιο νησί του Αιγαίου και συγκεκριμένα για τους προορισμούς της Blue Star Ferries (α) στα νησιά των Κυκλάδων σε οικονομική θέση, (β) στα νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα, (γ) στα Δωδεκάνησα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και (δ) στην Κρήτη σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Το ταξίδι θα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ημερομηνίες μέσα στο έτος 2018 εξαιρουμένων των χρονικών διαστημάτων από 20 Ιουλίου 2018 έως 27 Αυγούστου 2018 κατά τη διάρκεια των οποίων δεν θα ισχύει η παροχή δωρεάν ταξιδιών και αναλόγως της διαθεσιμότητας. Τα εισιτήρια θα είναι μοναδικά, θα χρησιμοποιούνται άπαξ και δεν δύναται να εξαργυρώνονται με χρήματα ή/ και καύσιμα, ή καθ΄ οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 1. Επιπλέον έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός της ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή καθορίζεται ανωτέρω, και εφόσον τα επισυναπτόμενα αρχεία των παραστατικών είναι νόμιμα και έγκυρα και δεν είναι άσχετα με την κατά τους ανωτέρω όρους του Διαγωνισμού και επιπλέον εφόσον δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή δεν περιέχουν προσβλητικό περιεχόμενο της τιμής και της αξιοπρέπειας οιουδήποτε τρίτου, δεν περιέχουν περιεχόμενο εξυβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή προσβάλλουν την εικόνα και τη φήμη της REVOIL ή είναι με οιοδήποτε άλλο τρόπο άδικες, απρεπείς και αντίθετες στο νόμο και τα χρηστά ήθη.

 1. H REVOIL δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη, ιδίως αστική ή ποινική, για τυχόν σχόλια των χρηστών , ούτε συναινεί σε αυτά ούτε υιοθετεί και ούτε αποδέχεται αυτά.

 1. Η REVOIL διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή σε περίπτωση που αυτή δεν πληροί τους όρους συμμετοχής και εντεύθεν παραβιάζει αυτούς.

 1. Οι εκάστοτε τέσσερις (4) νικητές του διαγωνισμού θα ανακηρύσσονται ανά εβδομάδα –καθ’όλη τη διάρκεια της ισχύος του διαγωνισμού- μετά από κλήρωση στην οποία θα λάβουν μέρος όλοι όσοι συμμετείχαν νομότυπα στον Διαγωνισμό που αναφέρεται πιο πάνω και η οποία κλήρωση θα πραγματοποιείται ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 στα γραφεία της REVOIL, επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 5 στη Βάρη Αττικής, παρουσία εκπροσώπων της εταιρείας και του κοινού (εφόσον το επιθυμεί). Τυχόν αντιρρήσεις κατά του αποτελέσματος του Διαγωνισμού πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να υποβάλλονται εγγράφως στη REVOIL και θα εξετάζονται από Τριμελή Επιτροπή συγκροτούμενη από αρμόδιους υπαλλήλους ή συνεργάτες της REVOIL.

 1. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στη σελίδα της REVOIL στο νεοδημιουργηθέντα ιστότοπο (website) της εταιρείας: www.diagonismosrevoil.gr καθώς και στη σελίδα της ΡΕΒΟΙΛ στο Facebook https://www.facebook.com/revoil μετά την ολοκλήρωση της εβδομαδιαίας κλήρωσης. Κατόπιν αυτών των ανακοινώσεων αρμόδιος υπάλληλος της εταιρείας ΡΕΒΟΙΛ θα επικοινωνεί με τους εκάστοτε νικητές τηλεφωνικά προκειμένου οι νικητές να δηλώσουν τα πλήρη στοιχεία τους (ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα τους σταλεί το δώρο κλπ.) τα οποία είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η προσήκουσα σε αυτούς αποστολή του δώρου, ήτοι της επιστολής με την οποία ο εκάστοτε τυχερός θα δύναται να προβεί σε κρατήσεις θέσεων και στην περαιτέρω έκδοση των εισιτηρίων αφού επικοινωνήσει έγκαιρα, ήτοι τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρησή του με το τηλεφωνικό κέντρο της Blue Star Ferries, ήτοι στο τηλ. 210-8919800. Με την παράδοση της επιστολής, στο νικητή η REVOIL, απαλλάσσεται οιασδήποτε ευθύνης. Η αναπαραγωγή, αλλοίωση, καταστροφή και φθορά της επιστολής είναι παράνομη και την καθιστά αυτοδικαίως άκυρη και εκτός συναλλαγής. Σε καμία δε περίπτωση δεν αποτελεί η REVOIL, μέρος της σχέσης που δημιουργείται μεταξύ του πελάτη – κατόχου του κουπονιού και της Blue Star Ferries.

 1. Για την αποδοχή δε του δώρου απαραίτητη είναι η υπογραφή δήλωσης αποδοχής του δώρου κατά την παραλαβή του, άλλως η αποστολή προσωπικού μηνύματος (inbox) στη σελίδα της REVOIL στο Facebook, υποχρεουμένου του νικητή να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή παν άλλο δημόσιο έγγραφο προς απόδειξη των στοιχείων του. Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης σε αυτόν του δώρου για οιοδήποτε λόγο και αιτία η REVOIL απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη. Σε περίπτωση, δε, μη αποδοχής του δώρου, ο νικητής θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως, πάλι εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, με μήνυμά του στη σελίδα της REVOIL στο Facebook https://www.facebook.com/revoil. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους τυχερούς νικητές και δεν εντοπιστούν για οποιοδήποτε λόγο και αιτία οι τυχεροί νικητές σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης θα διεξάγεται επαναληπτική κλήρωση προκειμένου να διατεθούν εκ νέου τα αδιάθετα εισιτήρια.

 1. Σε περίπτωση προβλήματος στην έκδοση των εισιτηρίων δυνάμει της σχετικής επιστολής, που θα έχει παραληφθεί σύμφωνα με όσα προβλέπει ο όρος 11, καλέστε άμεσα στο 210 – 8976000 (εσωτ. 132).

 1. Μετά την εκπνοή της ισχύος του Διαγωνισμού και της διανομής του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της REVOIL παύει να υφίσταται. Η REVOIL δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

 1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση και αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους, τους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίοι όλοι είναι ουσιώδεις, και ως εκ τούτου δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται κάθε αξίωσής του έναντι της REVOIL.

 1. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή, συναίνεση και παροχή άδειας του συμμετέχοντος χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών του στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιεί ο ίδιος για το σκοπό της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, από την REVOIL, για τους σκοπούς του διαγωνισμού, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει, και ιδίως για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με το Διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τη REVOIL όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της REVOIL, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως εκάστοτε ισχύει.

 1. Η REVOIL, επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στη σελίδα της στο Facebook https://www.facebook.com/revoil στο Δικτυακό της Τόπο, σε οποιοδήποτε έντυπό, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της απονομής του βραβείου κλπ. Οι νικητές με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

 1. Οι νικητές δεν δικαιούνται να εγείρουν καμιά αξίωση κατά της REVOIL λόγω της χρήσης του ονόματος των κατά την διάρκεια που διαγωνίζονται για διαφημιστικούς σκοπούς.

 1. Η REVOIL, δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της επιστολής από τον κάτοχο, και κατά συνέπεια δεν αντικαθίσταται ούτε ακυρώνεται για οιονδήποτε λόγο.

 1. Η REVOIL δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική σε περίπτωση τυχόν προσβολής δικαιώματος οιουδήποτε συμμετέχοντος απορρέοντος και προστατεύοντος βάσει της κείμενης νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, ιδία όταν αυτή συντελείται στο Facebook.

 1. Ομοίως, δε, ουδεμία ευθύνη βαρύνει τη REVOIL για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκληθεί σε οιοδήποτε νικητή άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενη με το απονεμόμενο δώρο ή και κάθε άλλη αιτία. Ιδία, δε, ο κάθε νικητής καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε τέτοια τυχόν βλάβη ή ζημία υποστεί, παραιτούμενος από τούδε ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αξίωσή του έναντι της REVOIL.

 1. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της REVOIL. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια Δικαστήρια για κάθε τυχόν διαφορά ανακύψει και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Blue Star Ferries Revoil website Revoil Facebook Site